Veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Barts Media Run: Een door Stichting Bart de Graaff (“de Organisator”) georganiseerd hardloopevenement. Bieder: de natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die zich heeft ingeschreven en heeft betaald voor deelname aan de Barts Media Run en (daarbij) kennis heeft genomen van en zich geconfirmeerd aan de daarbij kenbaar gemaakte Algemene Voorwaarden Kavel: een of meer producten, waardebonnen voor arrangementen of diensten die worden geveild, waaronder maar niet beperkt de mogelijkheid tot het samen met een nader te (be)noemen bekende Nederlander hardlopen van de Barts Media Run. Bieding: een door een Bieder voor een kavel of een combinatie van kavels geboden bedrag.

Artikel 2: Registratie en legitimatie

De Bieder heeft zich voor aanvang van de veiling laten registreren en dient zich – indien daarom is verzocht - op een behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. De Bieder is niet gerechtigd de Bieding namens een derde te doen. De door de Bieder verkregen kavel komt de Bieder persoonlijk toe en is niet overdraagbaar.

Artikel 3: Veilingprocedure

De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door de Organisator bepaald. Een ieder is verplicht om door of namens de Organisator in het kader van de veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een kavel. Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere Bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. De Bieder die de hoogste bieding uitbrengt wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Hij heeft dan de veiling “gewonnen”. Bij verschil van mening tussen Bieders beslist de Organisator bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding te hebben uitgebracht. De Bieder koopt de kavel(s) in de toestand waarin deze zich op het moment van toewijzing bevindt/bevinden. Omschrijvingen van de kavels en alle inlichtingen door of namens de Organisator gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan wordt ingestaan. De (koop)overeenkomst komt tot stand op het moment van toewijzing.

Artikel 4: Betaling

De Bieder geeft bij de Bieding aan de Organisator een volmacht om de koopsom direct doch uiterlijk binnen zeven dagen na de koop van zijn/haar rekening af te schrijven In het geval de Bieder om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen aan de Barts Media Run, wordt de koopsom niet gerestitueerd. In het geval de Kavel om wat voor reden dan ook tijdens de Barts Media Run niet beschikbaar is, wordt de koopsom aan de Bieder gerestitueerd.

Artikel 5: Portretrecht

De Bieder heeft op grond van de algemene voorwaarden reeds toestemming aan de Organisator verleend voor openbaarmaking van tijdens en/of rond de Barts Media Run gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Bieder zichtbaar is. Door aan de Barts Media Run met een bekende Nederlander danwel een anderszins bekende persoon te participeren aanvaardt de Bieder het risico van openbaarmaking van zijn portret danwel andere auteurs – cq intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart hij reeds nu voor alsdan de Organisator voor ieder gevolg van enige openbaarmaking danwel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Bieder mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Bieder aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot het door Bieder betaalde bedrag, danwel ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.